Kelan kuntoutukset

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, Kela selvittää tarvittaessa, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteesi. Jos olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää eli melkein 6 kuukautta, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan eri kuntoutusmahdollisuuksista.Voit myös itse ottaa yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi tai Kelaan, jos koet, että tarvitset kuntoutusta. Tarvitset kuitenkin myös kuntoutusta varten tehdyn lääkärintodistuksen (B-lausunto), ennen kuin Kela voi käsitellä kuntoutushakemuksen.

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kuntoutushakemuksen käsittely

Kelassa harkitaan kuntoutustarpeesi hakemuksesi ja lääkärinlausunnon perusteella. Kelan asiantuntijalääkäri osallistuu tarpeenmukaisesti kuntoutusasiasi käsittelyyn. Saat postitse päätöksen siitä, onko kuntoutus myönnetty. Hakemuksesi käsittelytilanteen ja päätöksen näet myös Kelan asiointipalvelusta, jonne kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus eri vaihtoehtoineen tarjoaa kuntoutujalle monenlaisia mahdollisuuksia työelämään suuntaamiseksi. Vaihtoehtoja on muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen koulutukseen.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä
-ammatinvalinnanohjausta
-kuntoutustutkimusta
-työ- ja koulutuskokeiluja
-työhön valmennusta
-ammatillista (ja muuta) koulutusta
-työvoimaneuvontaa ja työhönsijoitusta
-elinkeinotukea
-työn tai opiskelun apuvälineitä sekä
-työolosuhteiden järjestelytukea.

MaksutKuva0634

Lakisääteinen Kansaneläkelaitoksen järjestämä ammatillinen kuntoutus on maksutonta. Kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan suuruus ja ehdot vaihtelevat.

Kuntoutusraha
Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Lisäksi Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa, jonka saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tehostettua kuntoutusta.

Et voi saada kuntoutusrahaa, jos saat
– vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkelain tai työeläkelakien perusteella
– pakollisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella myönnettyä täyttä ansionmenetyskorvausta.

Kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta

Voit saada kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos työkykysi ja ansiomahdollisuutesi ovat olennaisesti heikentyneet tai jos sinua uhkaa todennäköinen työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman takia. Edellytyksenä on, että olet allekirjoittanut oppisopimuksen työnantajasi kanssa ja oppisopimuksen ovat hyväksyneet oppisopimustoimisto tai vastaava koulutuksen järjestäjä. Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle tämän maksamaa palkkaa vastaavalta osalta. Kuntoutusrahan saaminen oppisopimuskoulutuksen ajalta ei edellytä Kelan kuntoutuspäätöstä, vaan se maksetaan hyväksytyn oppisopimuksen perusteella.

Kuntoremonttikurssin ajalta

Voit saada kuntoutusrahaa työterveyshuoltolain perusteella myönnetyn ns. kuntoremonttikurssin ajalta. Kuntoremonttikurssitoiminta on varhaisvaiheen kuntoutusta. Se on tarkoitettu niiden henkilöiden työkyvyn tukemiseen, joilla on työterveyshuollossa huomattu tarve kuntoutukseen alentuneen työkyvyn takia.

Saadaksesi kuntoutusrahaa kuntoremonttikurssisi tavoitteena tulee olla työelämässä pysyminen.

Kuntoutusavustus

Harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voidaan tukea kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Sen myöntäminen harkitaan aina yksilökohtaisesti. Avustus voi olla ratkaisu, jos olet kuntoutuksen jälkeen mennyt aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön taikka työharjoitteluun.

Et voi saada harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa. Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun olet työssä.

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen määrä harkitaan yksilökohtaisesti tilanteesi perusteella. Se on kuitenkin enintään kuntoutusrahan suuruinen. Avustus on veronalaista tuloa.

Matkakorvaus

Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia omavastuuosuuden ylittävältä osalta.

Ylläpitokorvaus

Ylläpitokorvausta voidaan maksaa kuntoutuksesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi. Ylläpitokorvaus on 9,00 euroa päivältä. Sitä maksetaan kuntoutuksen ajalta.

Korvausta maksetaan lähinnä avomuotoisen kuntoutuksen ajalta tai osallistuessasi kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviin tutkimuksiin. Edellytyksenä on, että saat Kelan maksamaa kuntoutusrahaa enintään 23,77 euroa päivässä.

Ylläpitokorvaus on harkinnanvarainen ja sen myöntäminen harkitaan tilanteesi mukaan. Korvaus on veroton.

DSCN1565-1Kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuksena järjestettäviä kursseja voidaan myöntää harkinnanvaraisena kuntoutuksena.Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset.

Työikäisille järjestetään erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Kuntoutus auttaa pysymään työelämässä.

ASLAK-kurssit
eri sairausryhmille. ASLAK-kurssi on aina ryhmämuotoista kuntoutusta. ASLAK-kurssi toteutetaan laitos- tai avomuotoisena kuntoutuksena tai niiden yhdistelmänä. Kursseja järjestetään joko lyhyt- tai pitkäkestoisena. Laitos- ja avomuotoisen kurssin yhdistelmän toteutustapa sovitaan hakijatahon, palveluntuottajan ja Kelan kanssa suunnittelupalaverissa.

Kurssin rakenne muodostuu alkujaksosta, kurssijaksosta(-ista), yhteistyöpäivästä ja loppujaksosta sekä mahdollisesta yhdestä työpaikkakäynnistä. Alueellisissa työpaikkakohtaisissa kursseissa kurssipäiväohjelmaan sisältyy aina alkujakson yhteistyökokous.

Työkykyä ylläpitävä Tyk-toiminta
TYK-kuntoutuksella pyritään parantamaan sekä fyysistä että psyykkistä työ- ja toimintakykyä. Siinä kiinnitetään huomiota myös työympäristöön ja olosuhteisiin työpaikalla.Työterveyshuolto ohjaa työntekijät Kelan TYK-kuntoutukseen, jos työpaikalla tai työterveyshuollossa tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään harkinnanvaraisena kuntoutuksena eri sairausryhmille.

Kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta.Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.

Kuntoutujan perheen jäsenet tai muu läheinen voi osallistua sairausryhmäkohtaisen kurssin omaisten jaksolle heille laaditun ohjelman mukaisesti.

Perhekurssit tukevat perheiden selviytymistä kunkin elämänvaiheen ja tarpeen mukaisesti.

Lähde:
http://www.kela.fi/kuntoutus